Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi

10/07/2018

Stopiņu novada dome 27.06.2018., sēdē pieņēma lēmumu ”Par detālplānojuma izstrādi īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu nov.” (protokols Nr. 2.5.).

Detālplānojuma izstrādes mērķi: īpašuma sadale trīs daļās, paredzot teritorijas daļā tirdzniecības centru ar tirdzniecības, ēdināšanas, izklaides, sporta, biroju un to saistītām aktivitāšu zonām. Detālplānojuma ietvaros Tirdzniecības centram paredzēts izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā. Detālplānojumā plānots koriģēt zemesgabalā esošās ielu sarkanās līnijas  un precizēt funkcionālo zonējumu, ņemot vērā teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs - īpašuma Smaidu iela18 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 20.augustam.