Paziņojumi par izsolēm nekustamajiem īpašumiem

02/01/2019

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Ievas”, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0536, ar kopējo platību 4,086 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 45000,00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR.
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai, līguma termiņš 2022.gada 22. janvārim.
Izsole notiks 2019.gada 23. janvārī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

PAPILDINFORMĀCIJA

 

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Silaputniņi” dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Vālodzes, Stopiņu novads, un pie dzīvokļiem piederošo kopīpašuma 527/1018 domājamo daļu no zemes, kadastra apzīmējumu 8096 003 0455 001 001 un , 8096 003 0455 001 002. Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 6500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 23. janvārī, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS