Par Stopiņu novadu un administratīvi teritoriālo reformu

11/04/2019

Cienījamie Stopiņu novada iedzīvotāji un uzņēmēji!

10.aprīlī VARAM ministrs J.Pūces kungs aicināja visu pašvaldību pārstāvjus uz vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas prezentācijas pasākumu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar izstrādātajiem pašvaldību izveides kritērijiem un, pamatojoties uz tiem, izveidoto administratīvi teritoriālā iedalījuma karti. 

Prezentācijas nosaukums: “Administratīvi teritoriālā reforma — izaicinājumi, kas rada iespējas”. Valstī ir nepieciešama administratīvi teritoriālā reforma, par to šaubu nav, apskatot un analizējot apkopotos datus par pašvaldībām un to rādītājiem. Bet man, kā Stopiņu novada pašvaldības vadītājai nav skaidri šie izaicinājumi, kas radīs iespējas tieši Stopiņu novadam pašreizēji plānotajā jaunajā teritoriālajā iedalījumā. Kartē mēs esam “sazīmēti” Salaspils novadā, kurā plānots apvienot Ropažu pagastu, Salaspils pagastu, Salaspils pilsētu un Stopiņu pagastu.

VARAM Informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” 6.punktā ir noteikti administratīvo teritoriju izveides kritēriji:

“6. Sabiedriskai apspriešanai izvirzāmais teritoriālā iedalījuma modelis
Administratīvo teritoriju veidi.
Teritoriālā iedalījuma modelī teritorijas iedalāmas divos pamatveidos:
1. republikas pilsētas - Rīga un Jūrmala;
2. novadi, kurus iedala:

 • novada pilsētās;
 • novada pagastos.

Administratīvo centru noteikšana. Administratīvo teritoriju administratīvos centrus turpmāk nosaka Saeima. Pašvaldības varēs iesniegt pamatotu priekšlikumu mainīt administratīvā centra atrašanās vietu. Administratīvie centri ir noteikti 10.pielikumā 

Administratīvo teritoriju izveides kritēriji:

 1. novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota;
 2. novada teritorijā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs, izņemot Pierīgu;
 3. Pierīga ir Rīgai pieguļošās novada teritorijas un tajās ir ne mazāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju; 
 4. novada pašvaldība patstāvīgi nodrošina likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja citos likumos noteikts savādāk;
 5. novadā ir iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība un spēja pašvaldībai piesaistīt nozīmīgas investīcijas;
 6. novadā ir vismaz viena perspektīva vidusskola;
 7. novadā ir iespējams izveidot efektīvu izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības tīklu; 
 8. novada ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.”

Iepazīstoties ar šiem kritērijiem ir saprotams, ka Stopiņu novads uz šodienu neizpilda kritēriju par noteikto iedzīvotāju skaitu teritorijā - 15 000 (uz 11.04.2019. savu dzīvesvietu Stopiņu novadā ir deklarējuši 11 347 iedzīvotāji). Ir jādiskutē, pēc kādiem aprēķiniem tika ņemts vērā tieši šāds iedzīvotāju skaits un vai tika ņemta vērā pieaugošā iedzīvotāju skaita attīstības tendence, un kura tiks vai netiks ņemta vērā, lemjot par administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidojamajiem novadiem. Stopiņu novada pašvaldība plāno ļoti līdzsvarotu novada teritorijas attīstību un plānojam iedzīvotāju pieaugumu gan ņemot vērā daudzdzīvokļu māju būvniecības attīstību, gan privātmāju būvniecības attīstību, pamatojoties uz cilvēku vēlmi dzīvot un strādāt Stopiņu novadā. 

Pēc LURSOFT datiem uz 2018.gada novembri:

“Novadi/pilsētas, kurās reģistrēts lielākais darbinieku skaits, attiecinot pret pašvaldībā reģistrēto iedzīvotāju skaitu:

 1. Mārupes novads;
 2. Ķekavas novads;
 3. Stopiņu novads;
 4. Rīga;
 5. Babītes novads.

Finanšu rezultāti uz vienu iedzīvotāju 
Analizējot pašvaldībās reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājus, pirmajās vietās izvirzījušies jau pieminētie Mārupes un Stopiņu novadi, kā arī Rīga.”

Stopiņu novada attīstības rādītājus, iedzīvotāju rādītājus u.c. ievietosim prezentācijā mājas lapā www.stopini.lv, kuru arī nepārtraukti papildināsim ar jauniem datiem un analīzēm., lai Jūs varētu izvērtēt un izteikt savu viedokli.

Attīstoties uzņēmējdarbībai un palielinoties investīcijām Stopiņu novadā, kā arī sakārtotai infrastruktūrai (izglītības iestādes, kultūras un sporta pakalpojumi atpūta, tūrisms, sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un drošība u.t.t.) pieaug arī tur strādājošo cilvēku vēlme iegādāties dzīvesvietu tuvāk savai darba vietai. Plānojam, ka iedzīvotāju skaits mūsu novadā tikai pieaugs, ko pierāda dinamisks iedzīvotāju skaita pieaugums katru gadu. 

Izdiskutējot plānotās reformas jautājumu ar domes deputātiem, šaubu nav, ka mūsu nostāja ir – turpināt Stopiņu novada attīstību un pierādīt lēmējiem, ka arī pēc teritorijas mazāki novadi var un arī turpmāk varēs veiksmīgi attīstīties, pateicoties to ģeogrāfiskajam novietojumam, uz attīstību vērstam teritorijas plānojumam, plānotai un līdzsvarotai attīstībai, sabiedrības līdzdalībai un veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Nākas secināt, ka iepriekšējā teritoriālā reforma joprojām nav izvērtēta. Vēlētos, lai reformas īstenošanas gaitā tiktu piesaistītas visā valstī svarīgo nozaru ministrijas un institūcijas, lai kopīgi plānojot ceļus, veselības aprūpi, sabiedrisko transportu, izglītības pakalpojumus, utt. tiktu nodrošināts vislabākais pašvaldību attīstības modelis. 

Prezentācijas gaitā un arī publiskajā telpā izskan viedoklis, ka jāsamazina administratīvie izdevumi. Vēlos informēt, ka mūsu pašvaldībā ir vieni no zemākajiem administratīvajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju: 

 1. pēc aprēķiniem salīdzinoši ar citām pašvaldībām mums ir vieni no zemākajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju un no 119 pašvaldībām ieņemam 111.vietu ar 73,7 EUR uz 1 iedzīvotāju (salīdzinot ar augstākajiem izdevumiem 273,4 EUR);
 2. pēc aprēķiniem procentuāli no kopbudžeta administratīvās izmaksas Stopiņu novadā ir 4% no kopbudžeta, salīdzinot ar 1.vietas ieguvēju, kur izmaksas ir 21,4% no kopbudžeta, kā rezultātā mēs esam 118.vietā no 119 pašvaldībām.

Stopiņu novada pašvaldība nodrošina visas pašvaldībām noteiktās funkcijas un lemj arī par papildus iespējām Stopiņu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Stopiņu novads ir viena no 12 pašvaldībām, kas maksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un mums nav izprotams, kāpēc mūs ir jāreformē. Paļāvību uz izsvērtiem un izvērtētiem turpmākajiem lēmumiem sniedza mūsu ministra J.Pūces kunga teiktais: “Šis ir sākuma piedāvājums, beigu piedāvājums būs diskusiju un sarunu rezultāts.”  VARAM ministrs un speciālisti plāno atsūtīt turpmāko divu, trīs nedēļu laikā grafiku pašvaldībām, kad būs tikšanās ar pašvaldību deputātiem un uzklausīts iedzīvotāju viedoklis. Visu pašvaldību viedokļi tiks uzklausīti vasaras mēnešos un septembra – oktobra mēnesī tiks sagatavoti apspriešanas rezultāti, un līdz šī gada beigām tiek plānots pieņemt lēmumu.

Ja, tomēr, novadi tiks apvienoti, izskatot potenciālās attīstības iespējas, kā optimālāko variantu varētu vērtēt Stopiņu un Ropažu novadu teritoriju apvienošanu. Apvienošanās variantā ar Ropažiem mēs sasniegsim kritērijos noteikto iedzīvotāju skaitu, un arī pēc teritorijas būsim pietiekami liels un attīstīties spējīgs novads. Mūsu iedzīvotājiem nav “tiece” uz Salaspili, arī sabiedriskais transports mūsu novada ciemu iedzīvotājiem uz Salaspili nav nodrošināts, vai nodrošināts daļēji. Salaspils pilsēta ar lauku teritoriju ir ar pietiekami lielu iedzīvotāju skaitu un teritoriju, ir pašpietiekama un uz attīstību vērsta pašvaldība, kurai ir tieši tāds pats ģeogrāfiski izdevīgs novietojums un visas iespējas turpmākai ilgtspējīgai attīstībai.

Pašvaldība aicinās aizpildīt aptaujas anketas un izteikt Jūsu viedokli. Ļoti ceru uz iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu Stopiņu novadam, un aicinu būt aktīviem un iesaistīties diskusijās un sniegt savus priekšlikumus un redzējumu uz izaugsmi vērstai reformai. Nākamajā nedēļā plānoju tikšanos ar Ropažu pašvaldības vadību, lai izdiskutētu viņu redzējumu par administratīvi teritoriālo reformu.

Stopiņu novads vienmēr ir bijis vienots, kad tas skar novada pastāvēšanas un attīstības jautājumus. No sirds vienmēr pateicos par iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu un aktivitātēm novada ikdienas dzīvē, un svarīgos priecīgos vai skumjos notikumos. Šis pusgads būs ļoti smags un darbietilpīgs, lai mēs spētu argumentēti pierādīt savu redzējumu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā. 

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne