• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Par padarīto aizvadītajā gadā un plānotajiem lielākajiem darbiem Stopiņu novadā 2021. gadā

Par padarīto aizvadītajā gadā un plānotajiem lielākajiem darbiem Stopiņu novadā 2021. gadā

11/01/2021

Sveiciens Jaunajā 2021.gadā! Vēlos pateikties Jums ikvienam par sadarbību, par stiprām ģimenēm mūsu novadā, par zinātkāriem un dzīvespriecīgiem bērniem un jauniešiem, aktīviem un atbalstošiem  senioriem, par idejām un  ieteikumiem, par kopīgi realizētiem lieliem un mazākiem projektiem 2020.gadā.  Pateicoties mūsu novada aktīvi strādājošajiem iedzīvotājiem un aktīviem uzņēmējiem, mērķtiecīgi plānojot un piesaistot arī citus finanšu instrumentus, Stopiņu novada pašvaldības budžets sniedz iespējas novadā realizēt daudzus labus un novada attīstību ilgtermiņā veicinošus darbus, par ko liels paldies visiem iesaistītajiem atbildīgajiem speciālistiem, iestāžu vadītājiem un projektu īstenotājiem –  darbību ir uzsācis Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, darbu jaunās un visiem pieejamās telpās ir uzsākusi Ulbrokas bibliotēka, dzimtsarakstu nodaļa, uzsāktas vides apmācības nodarbības zaļajā klasē – semināru zālē, pašdarbības kolektīviem ir iespējas mēģinājumiem modernās telpās, esam ieskandinājuši Lielo un mazo koncertzāli ar dažādiem kultūras pasākumiem. Bijušā kultūras nama telpas ir nodotas Ulbrokas mūzikas un mākslas skolai, tas ir pavēris iespējas vēl kvalitatīvākai profesionālās ievirzes izglītībai. Visās izglītības iestādēs ir veikti lielāki un mazāki remontdarbi gan iekštelpās, gan ārtelpu labiekārtošanai, iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināti esošie. Pagājušajā gadā tika reorganizēta izglītības iestāde Upesleju pamatskola – rehabilitācijas centrs un septembrī mācības uzsāka Upesleju sākumskolas pirmo trīs klašu skolēni.

Pagājušā gada ārkārtas situācijā papildus līdzekļi tika ieguldīti dažādu programmu un informācijas tehnoloģiju papildus iepirkumiem, lai maksimāli ātri nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvākas attālināto mācību iespējas. Vislielākais paldies visiem izglītības iestāžu pedagogiem un administrācijai par ātru papildus iemaņu un zināšanu apguvi, par pielāgošanos situācijai un patiesi profesionālu attieksmi pret esošo situāciju. Paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem par papildus risku novēršanu ikdienā. 

Novadā aktīvi darbojas pieci  Radošās attīstības centri, esam uzsākuši un šogad pabeigsim Zahārija Stopija ielas 10 ēkas rekonstrukcijas darbus Upeslejās – tiks izbūvēts jumts, stiprināti pamati un ēka tiks siltināta no ārpuses. Ir pabeigti Riekstkalnu ielas posma rekonstrukcijas darbi, izbūvēti arī ūdensvada un kanalizācijas tīkli, izbūvēta Kuršu iela, izbūvēta pašvaldības īpašumā esošā Piķurgas ielas daļa, izbūvēts gājēju celiņš no Asaru ielas. Pagājušajā gadā iesākta ceļa Lielkājas – Kalves, C21 – Grīvas ietves un brauktuves izbūve ar cieto segumu., kuru plānojam pabeigt šajā gadā – tas ir infrastruktūras attīstības projekts, par kuru nobalsoja uzņēmēji,  kas būs nodrošinājis kvalitatīva ceļa savienojumu ne tikai autobraucējiem, bet arī gājējiem un velobraucējiem  no Līču un Dzidriņu ciemiem uz Ulbrokas vidusskolu un Ulbroku. 

Ir labiekārtotas tirdzniecības vietas Sauriešos un Upeslejās, izbūvēts rotaļu laukums un automašīnu stāvlaukums Upeslejās, gājēju – rotaļu taka gar Ulbrokas ezeru, izbūvēti kanalizācijas tīkli no Kuršu ielas līdz Ulbrokas NAI, izbūvēts ūdensvads Smaidu ielā, pabeigts Ulbrokas kapu digitalizācijas projekts, izstrādāti dažādi attīstības plānošanas dokumenti un apstiprināti saistošie noteikumi, kas padara pašvaldības pakalpojumus kvalitatīvākus.

Decembra mēnesī ekspluatācijā tika nodotas rekonstruētas pirmsskolas izglītības iestādes telpas 3 jaunām grupām Upesleju sākumskolā, ar 1.februāri plānojam uzsākt darbu, pašvaldības  pirmsskolas izglītības grupās vietas tiks nodrošinātas vēl 70 bērniņiem.

Ir piesaistīti dažādi investori, no lielākajiem pieminēšu, ka pašvaldībā darbu uzsācis tirdzniecības centrs “Sāga” Dreiliņos, “Clean R” būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs “Nomales” Rumbulā. Uzņēmējdarbības attīstība veicina gan jaunu darbavietu iespēju iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai, gan nodokļu papildus ieņēmumus pašvaldībai, gan infrastruktūras attīstību. Arī pagājušajā gadā pašvaldība piedalījās grantu programmā “(IE)DVESMA”, kurā atbalstam jauno uzņēmēju biznesa idejas 10 000 eiro apmērā. Esam gandarīti, ka ir labas idejas biznesa uzsākšanai vai attīstībai un mēs, kā pašvaldība, spējam tās atbalstīt un veicināt. Notiek aktīva sadarbība arī ar Stopiņu novada uzņēmēju biedrību, kas aktīvi turpina darboties.

Šis gads mums nesīs ievērojamas pārmaiņas ne tikai Administratīvi teritoriālās reformas un pašvaldību vēlēšanu gaisotnē, bet arī vērienīgu projektu uzsākšanā un daudzu iesāktu darbu turpinājumā – Stopiņu novadā un pēc 1.jūlija – jaunizveidojamā Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijā:

Esam veikuši iepirkumu Ulbrokas vidusskolas piebūves būvniecībai un šogad darbi tiks uzsākti, plānotās izmaksas ir nepilni 6 miljoni eiro. Ulbrokas vidusskolas skolēnu skaits ar katru gadu pieaug un pēc iespējas ātrāk ir jāīsteno piebūves projekts, lai mēs spētu nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu izglītību mūsu novada bērniem. Pašvaldībām šogad ir iespējas saņemt aizdevumu izglītības iestāžu būvniecībai un mēs to izmantosim. 

Ir veikts iepirkums arī PA “Stopiņu ambulance” Ulbrokas ambulances ēkas piebūves būvniecībai, būvniecības darbi tiks uzsākti šī gada pirmajā pusē, līdz ar ko arī Ulbrokā būs plašākas ambulances telpas un iespējas kvalitatīvākiem veselības pakalpojumiem.

Decembrī tika noslēgts līgums par apgaismota gājēju – velo celiņa izbūvi gar valsts autoceļu P4 no Lubānas apļa līdz Ulbrokai, ir saņemts Valsts kases aizdevums un darbus plānots šogad arī pabeigt. 

Pagājušajā gadā ir izbūvēts pievedceļš jaunajām Upesleju doktorāta telpām Upesleju sākumskolā, izstrādāts telpu rekonstrukcijas projekts un šogad plānojam Upesleju doktorāta darbu uzsākt plašākās telpās ar lielāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu veselības aprūpē, vēl tikai jāveic atsevišķas ieejas izbūve un plānotie remontdarbi.

Šogad tiks pabeigti pagājušajā gadā uzsāktie Dzintaru – Zirņu ielas rekonstrukcijas darbi – brauktuves un ietves izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve,  kā arī apgaismojuma izbūve gājēju celiņam Lielkājas – Kalves. Noslēguma posmā ir projekta izstrāde Parka ielas rekonstrukcijai, budžetā ir paredzēts finansējums un  šajā gadā plānota tā izpilde. Ir uzsākts darbs pie projekta, kas paredz Garās ielas pārbūvi, izbūvējot ietvi un īstenojot satiksmes mierināšanas pasākumus, kā arī darbs pie projekta Cepļa ielas un Dienvidu ielas posma apgaismota gājēju celiņa izstrādes.

Šajā gadā turpināsim  dubultās virsmas apstrādi ielām un ceļiem, pa kuriem nekursē smagais transports (pagājušajā gadā tika veikta dubultās virsmas apstrāde septiņām ielām) un plānojam iesniegt aizņēmuma pieprasījumu Burtnieku ielas 7 Sauriešos brauktuves un ietves rekonstrukcijas projektam. Šogad tiks īstenots projekts apgaismojuma izbūvei no ceļa P4 līdz Pasaku ielai un ir uzsākts darbs pie projekta minimālā sastāvā izstrādes Dzelzavas ielas turpinājumam.

Plānots slēgt līgumu projektēšanas darbiem PII “Pienenīte” piebūvei sešām grupām Ulbrokā, Peldu ielā 2, jo zemes maiņas rezultātā esam ieguvuši zemi Ulbrokas centrā, kas ir piemērota pirmsskolas izglītības pakalpojuma uzlabošanai. Atvērsim pansiju vai aprūpes centru (vēl notiek deputātu un speciālistu diskusijas par piemērotāko variantu) Upesleju sākumskolas vienā no korpusiem, budžetā tiek paredzēti līdzekļi atsevišķas ieejas izbūvei un telpu pielāgošanai centra vajadzībām. Mūsuprāt, tas būs liels ieguvums mūsu senioriem, kuri vairs nespēj dzīvot vieni savā dzīvesvietā – tiks nodrošinātas telpas ierastajā vidē, savā novadā medicīnas darbinieku un aprūpētāju uzraudzībā.

Šobrīd tiek izstrādāts telpu rekonstrukcijas projekts jaunai “mājvietai” Sociālajam dienestam. Pakalpojum klāsts un daudzveidība, vajadzības un iespējas sociālajam atbalstam dažādām iedzīvotāju grupām pieaug un attīstās,  tāpēc Sociālais dienests tuvākajos mēnešos darbu uzsāks Ulbrokas centra ēkā, kurā šobrīd darbojas Radošās attīstības centrs “Ulbroka” un pašvaldības policija Acones ielā 4. Ir atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās telpas, tās tiks remontētas un pielāgotas kvalitatīvu un daudzpusīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ēkas pirmajā un otrajā stāvā.

Šajā gadā plānojam izbūvēt rotaļu laukumu Dreiliņos pie Dreiliņupītes, kā arī visos ciemos veikt dažādus labiekārtošanas un pakalpojumu pieejamības projektus. Esam gandarīti, ka piedalieties pašvaldības sludinātajos projektu konkursos, tādejādi uzlabojot ciemu infrastruktūru vai pakalpojumu pieejamību. Ar prieku un interesi gaidīsim šī gada projektu pieteikumus.

Darāmā ir daudz, visus ikdienas darbus un nelielos projektus nevar uzskaitīt,  tāpēc noslēgumā es vēlos pateikt lielu  paldies par aizvadītā gada darbu un novēlēt izturību, profesionalitāti un atbildību, kā arī labu veselību visiem Stopiņu novada deputātiem, priekšsēdētājas vietniekam A.Vaičulenam, izpilddirektoram M.Griščenko, kolēģiem domē, visiem iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, iestāžu darbiniekiem – pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, policijas, veselības aprūpes darbiniekiem,   visiem speciālistiem, sporta un kultūras jomas speciālistiem, nevalstisko organizāciju vadītājiem un biedriem, visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem un vēlēt mums visiem labu sadarbību, jo tikai labā komandā un atbalstot, iedvesmojot citam citu, neaizmirstot arī par humora dzirksti, mēs varam veidot mūsu ikdienu ar katru dienu labāku!

Arī turpmāk būsim atbildīgi, saprotoši un atbalstoši šajā mums visiem ne vieglajā vīrusa pandēmijas laikā. Lai mums veiksme un pats galvenais -  laba veselība!

Vita Paulāne,
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja