Par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadā, paplašinās atvieglojumu saņēmēju loks

03/12/2018

2018.gada 3.oktobrī Stopiņu novada dome izdeva grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”. Papildus jau esošajām, tiek noteiktas jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām būs tiesības saņemt atvieglojumus par nekustamo īpašuma nodokli (NĪN). Jaunie grozījumi saistošajos noteikumos Nr.17/16 paredz papildus NĪN atvieglojumus:

  • ģimenēm, ja ģimenē ir viens vai divi bērni 25% apmērā par mājokli un tiem piekritīgo zemi, ja tajā uz 1.janvāri ir deklarēti īpašnieks (vai laulātais) un to bērni;
  • sabiedriskā labuma organizācijām;
  • personām, ar 3. grupas invaliditāti;
  • barikāžu dalībniekiem;
  • daudzdzīvokļu mājām, kurās ir veikti energoefektivitātes paaugstināšana;
  • jaunizbūvētām trīs vai vairāku dzīvokļu mājām.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, tas jāiesniedz līdz 30.aprīlim. Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē - Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130;
  • pa pastu - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130;
  • elektroniski - Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”.

NĪN atvieglojumus nepiešķir, ja maksātājam ir nodokļu vai nomas maksas parādi.

Lai katru gadu nevajadzētu rakstīt jaunu iesniegumu par atvieglojuma saņemšanu, personām, kurām ir piešķirta invaliditāte, atvieglojumus nosaka par visu to periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

Vairāk ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17/16 var iepazīties Stopiņu novada domes mājaslapā.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. pants dod pašvaldībām tiesības noteikt nodokļa likmi no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Vairākās pašvaldībās NĪN ir piesaistīts deklarēšanās kritērijam. Samazinātā nodokļa likme tiek noteikta dzīvokļiem un viena dzīvokļa mājām, ja tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Savukārt palielināta nodokļa likme ir, ja tajā nav deklarēta neviena persona.

Pieņemot pašvaldībā tādus saistošos noteikumus par NĪN likmi, kas ir atkarīga no īpašumā deklarēto personu esamības, ir iespējams palielināt novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu un attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Pašvaldību sniegtie pakalpojumi, kuru avots ir nodokļu ieņēmumi, primāri ir orientēti uz pašvaldības iedzīvotājiem, savukārt šādu iedzīvotāju galvenā pazīme ir deklarētā dzīvesvieta. Piemērojot kritēriju "deklarētā dzīvesvieta" uz nodokļa likmes apmēru, pašvaldība apzina savā teritorijā esošos iedzīvotājus, kas izmanto konkrētās pašvaldības infrastruktūru un piedāvātos pakalpojumus sabiedrībai.

 

Stopiņu novada dome