Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Stopiņu novadā

08/01/2018

Bez valsts noteiktajiem nekustamo īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Stopiņu novada dome piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas noteikti pašvaldības saistošos noteikumus nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”. Noteikumos ir noteikta kārtība, kādā piemērojami nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām. 

Pavisam ir noteiktas 15 dažādas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņēmēju kategorijas, kuri, iesniedzot rakstisku iesniegumu, saņem atvieglojumus no 50% līdz 90% apmērā par visu vai nepilnu taksācijas gadu.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus var pieprasīt: 

 • politiski represētās personas; 
 • daudzbērnu ģimenes; 
 • Getliņu apkārtnes iedzīvotāji, kuru mājsaimniecības ir norādītas 2014. gada martā veiktajā pētījumā "Slēgtās izgāztuves "Getliņi" radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem" un I un II kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās; 
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 
 • jaunizveidotie komersanti; 
 • personas, kas ir ar 1. un 2. grupas invaliditāti; 
 • personu ar 1. grupas invaliditāti pirmās pakāpes radinieki, par nekustamo īpašumu ja tajā ir deklarēta maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; 
 • personām, kuru aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;  
 • personām, par zemes īpašumu, kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un kuras izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota; 
 • vientuļajiem pensionāriem (personām, kurām nav laulātā un bērnu) un pensionāriem, kuri adresē ir deklarēti vieni paši; 
 • nodokļu maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību izglītības iestāžu telpās.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, iesniegums jāiesniedz līdz 30. aprīlim. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja maksātājam ir nodokļu vai nomas maksas parādi.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domes mājaslapā: http://stopini.lv/media/regulationsfiles/58bfb37527e86.pdf 

Iesniegumu veidlapas pieejamas: http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas , jāizvēlas veidlapa: "Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem". 

Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Stopiņu novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa administratoru Rolandu Lineju, tālr.: 67910546, e-pasts: rolands.linejs@stopini.lv