Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2019.gadam

11/02/2019

Stopiņu novada pašvaldība ir nosūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem maksāšanas paziņojumus par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. personīgie apliekamo objektu kontu numuri, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī ja nodokļa maksātājs nav informējis par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, maksāšanas paziņojumu nenosūta, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 22. martā, atbilstoši likuma 6.pantam.

Informējam, ka atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta punktam un pārejas noteikumu 53.punktam  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 

Stopiņu novada pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nekustamā īpašuma nodokli nenomaksājot noteiktajos termiņos, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otro daļu.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, kas maksātājiem dod iespēju iepazīties ar aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.

Atgādinām, ka 2018.gada 3.oktobrī Stopiņu novada dome izdeva grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, kur papildus tika noteiktas jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām būs tiesības saņemt atvieglojumus par nekustamo īpašuma nodokli (NĪN), tai skaitā  ģimenēm, ja ģimenē ir viens vai divi bērni 25% apmērā par mājokli un tiem piekritīgo zemi, ja tajā uz 1.janvāri ir deklarēti īpašnieks (vai laulātais) un to bērni.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, to var iesniegt arī  elektroniski - Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”. 

NĪN atvieglojumus nepiešķir, ja maksātājam ir nodokļu vai nomas maksas parādi. Atvieglojumus par mājokli un tiem piekritīgo zemi nepiešķir, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam nav reģistrēts objekts mājoklis (dzīvojamā māja, dzīvoklis).