• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Pagarinām pieteikšanos uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā līdz 24. oktobrim

Pagarinām pieteikšanos uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā līdz 24. oktobrim

19/10/2018

Pagarinām pieteikšanos uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā līdz 24. oktobrim.

Prasības pretendentam:
 
augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma grupām;
labā lietotāja līmenī strādāt ar datortehniku un citu biroja tehniku;
pieredze darbā ar BIS Alise.
labas zināšanas informācijas meklēšanā;
komunikācijas prasmes un spēja sadarboties;
teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenis) un vienas svešvalodas zināšanas  saziņas līmenī (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību);
augsta saskarsmes kultūra un ļoti labas komunikācijas spējas;
spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
vēlama darba pieredze bibliotekāra darbā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;
vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē.
 
Galvenie amata pienākumi: 
 
1. vada un organizē Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas (turpmāk tekstā – BIBLIOTĒKAS) darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;
2. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta īstenošanu;
 3. nodrošina BIBLIOTĒKAS uzdevumu un funkciju, kā arī tās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;
4. nodrošina BIBLIOTĒKAS personāla vadību un attīstību, nosaka viņu kompetenci un atbildību;
5. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības tiesiskumu un tās resursu lietderīgu izmantošanu;
6. nodrošina BIBLIOTĒKAS lietvedību un pārskata par finanšu resursu izlietojumu;
7. piedalās visu jautājumu risināšanā DOMĒ, kas ir saistīti ar BIBLIOTĒKAS darba organizāciju, pārkārtošanu, BIBLIOTĒKAI piešķirtā budžeta finanšu līdzekļu pieprasījumu, piešķiršanu vai izlietojumu un BIBLIOTĒKAS darbinieku darba samaksu;
8. nodrošina lietvedības kārtošanu un dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
9.nodrošina novadpētniecības darba materiālu, publikāciju apzināšanu, sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu;
10. pārvalda bibliotēkas lietojamās informācijas sistēmas (turpmāk IS), informācijas infrastruktūru un bibliotēku integrēto informācijas sistēmu;
11. organizē datu bāzu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;
12. veicina bibliotēkas elektronisko katalogu, datu bāzu un pieejamo pakalpojumu publicēšanu internetā.
 
Darba laiks – 40 stundas nedēļā
Darba vieta – Sauriešu bibliotēka 
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku
Darba alga - 880.00 pirms nodokļu aprēķina
Bibliotēkas vadītājs/direktors – profesiju klasifikatora kods 134934
Amatu katalogs 18.2. II līmenis
 
Pretendents līdz 2018.gada 24. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām.
 
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi ‘Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā”, tālr.67910518
 
Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
 
Informējam, ka pretendentam, kurš tiks izvirzīts amata pienākumu izpildei pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% apmērā no amatalgas.
 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Stopiņu novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc izvērtēšanas noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība.