• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • PA ''Saimnieks'' informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķina metodi no 2020. gada 1. janvāra

PA ''Saimnieks'' informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķina metodi no 2020. gada 1. janvāra

27/11/2019

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” (turpmāk – Aģentūra) informē par ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķina metodi no 2020. gada 1. janvāra.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī un paredzēja pārejas periodu komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvei līdz 2020. gada 1. janvārim.

Lai iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem – ūdensapgādi un kanalizāciju – maksātu atbilstoši faktiski izmantotajam apjomam, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem jāuzstāda ēkas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mērierīces. Komercuzskaites mēraparāts ir ierīce, kas uzskaita ēkai kopumā piegādātā ūdens daudzumu vai no tās novadīto notekūdeņu daudzumu. Tas nav ūdens patēriņa skaitītājs daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos.

2019. gadā visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks pabeigta ūdens komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana, kas uzskaitīs attiecīgajai ēkai piegādāto ūdens daudzumu.

Tādejādi, no 2020. gada 1. janvāra maksājumu aprēķinā par ūdens piegādi, ja veidosies ūdens patēriņa starpība, tiks veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Tas nozīmē, ka starpība, kas būs veidojusies no mājas ievadā uzstādītā skaitītāja rādījumiem un dzīvokļu īpašnieku iesniegtajiem individuālajiem (dzīvokļu ūdens) skaitītājiem, būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, sadalot atbilstoši pārvaldnieka izvēlētajam vienam no Ministru kabineta noteikumos noteiktajam veidam. Dzīvokļu īpašnieku kopība ar lēmumu ir tiesīga mainīt pārvaldnieka noteikto kritēriju apmaksājamās daļas noteikšanai.

Ir noteikti gadījumi, kuros patēriņa starpība tiks sadalīta starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri

 • nebūs iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • nav uzstādījuši, nomainījuši vai atkārtoti verificējuši ūdens patēriņa skaitītājus;
 • ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījuši, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā;
 • atkārtoti nav ļāvuši veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;
 • ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
 • atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos;

Informējam, ka ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana ir jāveic katru mēnesi no 27-30 datumam un rādījums jāiesniedz Aģentūrai.

Attiecībā uz privātmājām piegādātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem aprēķins atbilstoši uzstādītajam komercuzskaites mēraparāta rādījumam.

 

Informāciju sagatavoja:
E.Rozenbaha-Kalniņa
PA “Saimnieks”