Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

05/11/2019

Stopiņu novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājums veicams vienu reizi ceturksnī, šogad atlicis vēl viens maksājums, kas jāveic līdz 15. novembrim.

Nekustamā īpašuma nodokli nenomaksājot noteiktajos termiņos, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otro daļu.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, kas maksātājiem dod iespēju iepazīties ar aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.

Atgādinām, ka 2018.gada 3.oktobrī Stopiņu novada dome izdeva grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, kur papildus tika noteiktas jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām būs tiesības saņemt atvieglojumus par nekustamo īpašuma nodokli (NĪN), tai skaitā  ģimenēm, ja ģimenē ir viens vai divi bērni 25% apmērā par mājokli un tiem piekritīgo zemi, ja tajā uz 1.janvāri ir deklarēti īpašnieks (vai laulātais) un to bērni. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, to var iesniegt arī  elektroniski - Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”

 

Informāciju sagatavoja:
I.Skrastiņa
Stopiņu novada dome