• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • Izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli īpaši attieksies uz mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji

Izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli īpaši attieksies uz mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji

06/09/2019

Stopiņu novadā no 2020. gada 1.janvāra stāsies spēkā grozījumi Stopiņu novada domes saistošajos noteikumos Nr.10/16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā” (NĪN), kas paredz paaugstinātu likmi par tiem mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji sākot ar taksācijas gada 1.janvāri.

Likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" pašvaldībām dotas tiesības saistošajos noteikumos noteikt nodokļa likmi no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības (lielāku par 1,5% likmi var noteikt tikai tad, ja īpašums nav uzturēts kārtībā (piemēram, graustam)).

Šobrīd Stopiņu novadā ir aptuveni 270 dzīvokļi (ap 10% no kopējā skaita), kuros nav neviena persona deklarēta un  aptuveni 300 dzīvojamās mājas (ap 10% no kopējā skaita), kuros nav neviena persona deklarēta. 

Lai motivētu iedzīvotājus deklarēt savu dzīvesvietu sev piederošajos mājokļos Stopiņu novadā, tādējādi sasniedzot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto mērķi par personas sasniedzamību savā dzīvesvietā, 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns normatīvais dokuments - saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Stopiņu novadā”. Tie noteiks atšķirīgas nodokļu likmes dažādiem nekustamajiem īpašumiem, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs.

Pieņemot pašvaldībā tādus saistošos noteikumus par NĪN likmi, kas ir atkarīga no īpašumā deklarēto personu esamības, ir iespējams palielināt novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu un attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Pašvaldību sniegtie pakalpojumi, kuru avots ir nodokļu ieņēmumi, primāri ir orientēti uz pašvaldības iedzīvotājiem, savukārt šādu iedzīvotāju galvenā pazīme ir deklarētā dzīvesvieta. Piemērojot kritēriju "deklarētā dzīvesvieta" uz nodokļa likmes apmēru, pašvaldība apzina savā teritorijā esošos iedzīvotājus, kas izmanto konkrētās pašvaldības infrastruktūru un piedāvātos pakalpojumus.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem no nākamā gada līdz šim ierasto NĪN likmi attiecīgi 0,2, 0,4 vai 0,6 procentu apmērā piemēros tikai tiem objektiem, kuros taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00  dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai (papildus deklarētā adrese netiek ņemta vērā),  savukārt NĪN likmi 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības paredzēts noteikt tiem mājokļiem – dzīvokļiem un privātmājām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, bet kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona. 

Paaugstināto nodokļa likmi nepiemēros:

 • ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
 • dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;
 • ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;
 • objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve, vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Stopiņu novada pašvaldības Būvvalde, izsniegto izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi.
 • ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.novembra un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

Aicinām izmantot iespēju taupīt laiku un naudu, deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski portālā www.latvija.lv. Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.

Ne tikai dzīvojam, bet arī deklarējam savu dzīvesvietu Stopiņu novadā, lai mūsu novads turpina attīstīties un sniegt arvien kvalitatīvākus un daudzveidīgākus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem!

 

Rolands Linejs,

Nekustamā īpašuma nodokļa inspektors