Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde Stopiņu novada kultūras centrā

08/07/2020

 

7.jūlijā notika pirmā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde. Komisijas sēdē piedalījās Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne, Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A.Zīriņš, Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko. Sēdi vadīja Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne, protokolēja L.Emule – Konone.

Dienas kārtībā tika skatīti jautājumi par valsts aizņēmuma pieprasījumu vairākiem Stopiņu novada, Garkalnes novada un Ropažu novada pašvaldību investīciju  projektiem, kā arī jautājums par Stopiņu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. Tika izskatīti 11 jautājumi un visiem komisijas dalībniekiem balsojot “par” pieņemti pozitīvi lēmumi.   

 Finanšu komisijas sēde tika organizēta jaunajā Stopiņu novada kultūras centrā Ulbrokā. Pēc finanšu komisijas sēdes pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar kultūras centra koncertzālēm, mēģinājumu telpām, bibliotēku, dzimtsarakstu nodaļu, semināru – zaļās klases zāli, muzeja, administratīvajām un tehniskajām telpām.

Finanšu komisija tika sasaukta, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 20.pantu:

“Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.”

Paldies visiem apvienojamo novadu pašvaldību vadītājiem par sadarbību un profesionālām diskusijām par pašvaldību turpmākajām rīcībām reformas īstenošanas procesā.

V.Paulāne,

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

 

Foto no kreisās:Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne, Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus, Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A.Zīriņš