• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, tiek izstrādāts jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekts

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, tiek izstrādāts jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekts

11/02/2021

2020.gada 15.oktobrī kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada un Inčukalna novada pašvaldību priekšsēdētāji parakstīja savstarpējo sadarbības līgumu,  lai uzsāktu sadarbību pie stratēģiskas un ilgtspējīgas jaunveidojamā Ropažu novada attīstības, administratīvās struktūras projekta izstrādes un kopīgi sasniedzamo attīstības un rīcības virzienu noteikšanas un stratēģisko mērķu identificēšanas.

Lai veiktu sadarbības līgumā noteikto mērķu izpildi,  Stopiņu novada dome, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un uz attiecīgā likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā procesa organizēšanas ziņā  vadošais partneris, ir izveidojusi Vadības grupu Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

Vadības grupā ir deleģēti  pārstāvji no katras apvienojamās pašvaldības un no 2020.gada novembra Vadības grupa organizē regulāras attālinātas sanāksmes ar visu apvienojamo pašvaldību institūciju un struktūrvienību darbinieku pārstāvjiem, lai uzklausītu katras jomas pārstāvju viedokli par turpmāko darbības redzējumu jaunajā novadā. 

Tādējādi pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām (kā atbildīgie par sarunu vešanu un gala prezentāciju sagatavošanu tika noteikti Stopiņu novada atbildīgie struktūrvienību vadītāji un speciālisti) savstarpējo pārrunu rezultātā bija dots uzdevums izstrādāt pārstāvētajā jomā vēlamo administratīvās struktūras projektu  un prezentēt to  Vadības grupai. 

Vadības grupā prezentētās prezentācijas, attiecībā par kurām netika saņemti iebildumi no Vadības grupas locekļiem, tiek nodotas publiskā iepirkuma ietvaros izvēlētam ārpakalpojuma sniedzējam (2021.gada 21.janvārī Stopiņu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA „CSE COE”), kurš, ņemot vērā ekonomiskos, finanšu, mantas, infrastruktūras, institucionālos, funkcionālos un pašvaldības pakalpojumu pieejamības apsvērumus, izstrādās gala administratīvās struktūras projekta piedāvājumu. 

Ārpakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā iegūto informāciju, ar katru no atbildīgās jomas pārstāvjiem, pieaicinot arī Vadības grupas locekļus, vēlreiz rīkos atsevišķas tiešsaistes tikšanās, lai pārrunātu precizējamos jautājumus un iezīmētu  iespējamo administratīvo struktūru pārstāvētajā jomā. Plānots, ka šajās sanāksmēs varēs piedalīties (attālināti pieslēgties) visi attiecīgās jomas pārstāvētie interesenti. Par sanāksmju norises laikiem tiks informēti vadības grupas pārstāvji, kuri būs atbildīgi par informācijas nosūtīšanu visiem novadā pārstāvētajiem interesentiem.

Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas un viedokļu uzklausīšanas, ārpakalpojuma sniedzējs Vadības grupai (atbilstoši noslēgtajam līgumam 14 kalendāra nedēļu  laikā no līguma spēkā stāšanās dienas) prezentēs kopējo jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centu Ulbrokā) administratīvās struktūras projektu. Pēc administratīvās struktūras projekta akceptēšanas Vadības grupā, projekts tiks virzīts apstiprināšanai arī Stopiņu novada, Garkalnes novada, Ropažu novada un Inčukalna novada pašvaldību Apvienotajā finanšu komisijā.

Gala lēmumu par Ropažu novada pašvaldības administratīvo struktūru pēc 2021.gada 1.jūlija pieņems jaunā Ropažu novada dome.

Informāciju sagatavoja:
Līga Emule-Konone, juriste
Inese Skrastiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
Stopiņu novada dome