22.novembrī notiks zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām Ulbrokā

07/11/2019

1. Rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām, zemes gabalam Acones ielā 7, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 1358, platība 0,1305 ha
2. Zemes nomas tiesību  mērķis – Auto stāvvietas izbūve.
3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.
4. Izsoles sākumcena ir 2.25 EUR (divi euro 25 centi) par kv.m (neieskaitot PVN un NĪN) solis 0.05 EUR ( 5 centi) (neieskaitot PVN un NĪN).
5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 20 (divdesmit) gadiem.
6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 17:00, kabinetā Nr.6. Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā
7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 2019. gada 22. novembrī. plkst. 11:00.

IZSOLES NOLIKUMS