Ulbrokas vidusskolā tiekas 400 izglītības darbinieki no 55 novadiem

31/10/2019

24.oktobrī 400 skolotāji, skolu vadītāji un pašvaldību izglītības speciālisti tikās Ulbrokas vidusskolā zinātniski – praktiskajā konferencē “Izglītības skola 2019”. Šī gada konferences temats - “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”. 

“Skolēnu motivācijas trūkums ir nozīmīgs šķērslis, lai skolēns sekmīgi spētu apgūt mācību saturu, kā arī, lai skolēns audzināšanas darba ietvaros spētu veidoties par tādu personību, kas sekmīgi spētu integrēties sabiedrībā. Skolēnu kā personību, kas, balstoties uz savām spējām, prasmēm un attieksmēm, spēj gūt panākumus savā dzīves ceļā. Skolēns kā personība, no kura ir atkarīga mūsu valsts un tautas nākotne. Lai iepriekš minētais īstenotos praksē, liela nozīme ir tam, vai skolotājs un izglītības iestāde kopumā ir radījusi vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam iespēju pašam veidot savu pašmotivācijas sistēmu. Savukārt pašmotivācijas sistēma ir pamats skolēna spējai patstāvīgi īstenot ikdienā mācību un audzināšanas darba ietvaros pašvadītu mācīšanos. Tas nozīmē, ka mūsdienās izglītības iestādē viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam spēju īstenot pašvadītu mācīšanās un audzināšanas procesu,” runājot par konferences aktualitāti, stāsta Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka. Lai dalītos ar pieredzi, auditoriju uzrunāja gan Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma, gan asocētais profesors Pēteris Jurss, gan arī īpašais konferences viesis – Igaunijas Demokrātiskās skolas pārstāve Natālija Švecova no Tallinas. 

Savukārt konferences ietvaros praktiskās darbnīcas tika organizētas, balstoties uz projekta “Skola 2030” ietvaros radīto iedalījumu: atsevišķas nodarbības paredzētas sākumskolas pedagogiem, atsevišķas - valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas pedagogiem, atsevišķas - dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomas pedagogiem, atsevišķas - sociālās, pilsoniskās, veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogiem, atsevišķas - audzināšanas jomas pedagogiem un vēl atsevišķa darbnīca būs arī pašvaldību izglītības pārvalžu speciālistiem un skolu vadītājiem. 

Konferenci “Izglītības skola” organizē Ulbrokas vidusskola un šī jau ir trešā konference kopš 2017.gada. 

Temats bija tik pieprasīts, ka nācās pārplānot konferences darbu un dubultot pieļaujamo dalībnieku apjomu, jo sākotnējo 200 dalībnieku vietā skola uzņēma gandrīz 400. Dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja konferences organizāciju, saturu un pošas uz Ulbrokas vidusskolu arī nākamgad -22.oktobrī, kad notiks ceturtā konference. 

 

Informāciju sagatavoja:
Beāta Bērziņa
Ulbrokas vidusskola