Ulbrokas vidusskola noslēgusi sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti

17/11/2020

Šī gada novembrī Ulbrokas vidusskola noslēgusi sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti. Līgumā, ko parakstījusi Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka, abas mācību iestādes vienojušās par galvenajiem sadarbības uzdevumiem: piesaistīt universitātes mācībspēkus skolotāju tālākizglītošanā un profesionālajā pilnveidē, veidojot jaunāko pētījumu rezultātu pārnesi uz Ulbrokas vidusskolas mācību un audzināšanas darbu, iesaistīt studentus brīvprātīgajā darbā pedagoģiskajā procesā Ulbrokas vidusskolā, sekmēt universitātes prakšu vietu nodrošināšanu topošajiem skolotājiem, sekmēt studējošo darbu vietu nodrošināšanu, kā arī sadarboties studējošo piesaistē.

Lai to varētu īstenot, paredzēts, ka abas puses sniegs nepieciešamo informāciju par aktualitātēm izglītības un sociālās labklājības jomās, iesaistīs abu mācību iestāžu pārstāvjus kopīgos pasākumos, tai skaitā semināros, kursos, konferencēs, skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā, skolēnu konsultēšanā, žūrijas komisijās u.tml. Piedalīsies un savstarpēji atbalstīs vienas vai otras mācību iestādes organizētās konferences, kā arī kopīgi organizēs kopīgās konferences un seminārus. Tāpat pēc nepieciešamības veidos ekspertu grupas un izstrādās kopīgus projektus, sadarbojoties jaunu mācību līdzekļu un metodisko materiālu sagatavošanā un izdošanā. 

Domājot par savu ieguldījumu projektā, Liepājas Universitāte solās atbilstoši pieprasījumam, piedāvāt universitātes mācībspēku lekcijas un seminārus Ulbrokas vidusskolas pedagogiem un skolēnu vecākiem. Liepājas Universitāte veicinās izglītības jomas studiju programmās studējošo iesaistīšanos pedagogu aizvietošanas darbā kā brīvprātīgajiem, kā arī pēc nepieciešamības konsultēs Ulbrokas vidusskolas pedagogus un skolēnus par pētnieciskajiem darbību, kā arī konsultēt Ulbrokas vidusskolas vadību un pedagogus par iespēju uzlabot izglītības iestādes darba, mācību un audzināšanas procesa kvalitāti, balstoties uz Liepājas Universitātes zinātniski pētnieciskajā darbībā gūtajiem rezultātiem un atziņām. Liepājas Universitāte iespēju robežās paredz dalīties ar informāciju un atziņām, kas gūtas īstenojot zinātniski pētniecisko darbību studiju procesa ietvaros.

No savas puses Ulbrokas vidusskola apņemas aicināt univesitātes pārstāvjus piedalīties izglītības iestādes rīkotajos pasākumos (piemēram, Karjeras dienas, konferences, semināri u.tml.). Ulbrokas vidusskola iespēju robežās apņemas nodrošināt Liepājas Universitātes studentiem prakses vietas. Ievērojot zinātniskās darbības vispārpieņemtās ētikas normas, Ulbrokas vidusskola paredz dot iespēju universitātei izmantot izglītības iestādes infrastruktūru, mācību un audzināšanas procesu kā pētniecisko bāzi zinātniski pētnieciskās darbības īstenošanai Liepājas Universitātes mācībspēkiem, studentiem un pētniekiem. Papildus iepriekš minētajam, savstarpēji vienojoties, atļaut aprobēt universitātes zinātniski pētnieciskās darbības ietvaros gūtos rezultātus un atziņas, kā arī, pēc universitātes pārstāvju uzaicinājuma Ulbrokas vidusskolas pārstāvji piedalīsies universitātes organizētajos gala vai valsts pārbaudījumos. Pēc nepieciešamības Ulbrokas vidusskola apņemas sniegt atzinumus un priekšlikumus jaunu studiju programmu izstrādē, licencēšanas un akreditācijas procesā.
Pateicoties sadarbības līgumam starp abām mācību iestādēm būs iespēja paaugstināt mācību un audzināšanas procesa kvalitāti, ieviešot praksē jaunākās zinātniskās atziņas, kas gūtas pētniecības ietvaros pedagoģijas nozarē. Papildus iepriekš minētajam, būs lieliska iespēja mazināt plaisu starp vispārējo un augstāko izglītību, nodrošinot vienotu darbu izglītības nozares ietvaros. Kā intervijā norāda Ulbrokas vidusskolas direktors: “Tikai cieša vispārējās un augstākās izglītības sadarbība izglītības nozarē var radīt visus nepieciešamos priekšnoteikumus augstiem mācību un audzināšanas darba sasniegumiem nākotnē. Ideja par šādu sadarbības nepieciešamību dzima jau sen, bet tikai tagad, pateicoties Liepājas Universitātes atsaucībai un ieinteresētībai, šī ideja īstenosies praksē.”  

Informāciju sagatavoja:
Beāta Bērziņa
Ulbrokas vidusskola