Līdz 18. jūnijam var pieteikties mācībām Ulbrokas vidusskolas 10. klasē

12/06/2018

Līdz 18. jūnija plkst.9.00 Ulbrokas vidusskolā var iesniegt pieteikumus mācībām vidusskolas 10. klasē.

Vairāk kā 25 gadus Ulbrokas vidusskolā ir rasti labākie risinājumi dažādām vairāk vai mazāk sarežģītām situācijām, ņemot vērā vidusskolas rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, kas dos iespējas Jūsu bērniem nākotnē sekmīgi veidot ģimeni, karjeru darbā, vai arī, sekmīgi turpināt izglītību Latvijas vai citu valstu augstskolās. 

Uzņemšanas nosacījumi:

1. Izglītojamā vecāki vai tā likumiskais pārstāvis līdz 18.06.2018. pulksten 9:00 skolas lietvedībā iesniedz iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 10. klasē.
2. Izglītības iestāde organizē iestājpārbaudījumu, kas norisināsies 18.06.2018. pulksten 10:00 kabinetā 1-3 (skolas ēkas 1. stāvā blakus Bibliotēkai).
3. Iestājpārbaudījums ir kombinēts, kurā ir ietverti uzdevumi, kas atbilst valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību priekšmetos Matemātika, Latviešu valoda un pirmā svešvaloda.
4. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās izglītības programmā tiek ņemts vērā:
- kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti 50% apjomā;
- vidējais sekmju līmenis apgūstot pamatizglītības programmā ietvertos mācību priekšmetus pamatizglītības pakāpē 50% apjomā.
5. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās izglītības programmā papildus tiek ņemts vērā:
- iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, ja tādi ir bijuši, iepriekšējā izglītības pakāpē;
- mācību procesa kavējumi, to apjoms un iemesls.
6. Līdz 25.06.2018. iestājpārbaudījuma komisija informē izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību, vai tā likumiskos pārstāvjus par iestājpārbaudījumu rezultātiem, norādot:
- ieteikt uzņemšanai izglītības iestādes vidusskolas pakāpes 10. klasē;
- atteikt uzņemt izglītības iestādes vidusskolas pakāpē 10. klasē, norādot iemeslus.

Plašāku informāciju par Ulbrokas vidusskolas piedāvājumu atradīsiet ŠEIT.

Ulbrokas vidusskola