Stopiņu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA ''Getliņi EKO'' padomes locekļa amata vietu

10/09/2020

Stopiņu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA “Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121) padomes locekļa amata vietu.

Kandidātam izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā (pieredze atkritumu apsaimniekošanas pārvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā (pieredze atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanā vai īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija.

Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļu pienākumu pildīšanai:

 • orientācija uz attīstību;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Personas, kuras atbilst obligātajām minimālajām prasībām un šādām padomes locekļa amatam izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām: 

 • Padomes loceklis, kuram ir izpratne un vēlama pieredze atkritumu apsaimniekošanas jomā;
 • Padomes loceklis, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmuma vai iestādes politikas veidošanā un īstenošanā.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādus kanālus:

 1. līdz 30.09.2020. ieskaitot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Stopiņu novada domei uz  e-pastu: novada.dome@stopini.lv ; 
 2. līdz 30.09.2020. (pasta zīmogs), nosūtot pa pastu Stopiņu novada domei - Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, ar norādi “SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa konkursam”, kā arī norādot kandidāta vārdu, uzvārdu un adresi. 

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai ;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās un sestās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai ;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • informāciju par vismaz divām personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu;
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz konkursa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē stratēģiskais redzējums par Sabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un attīstības virzieniem, kā arī padomes lomu Sabiedrībā.

Kontaktpersonas: Stopiņu novada domes Administrācijas vadītāja Gunta Ozola, tālr.Nr.67910518, vai Stopiņu novada domes Juridiskās nodaļas juriste Līga Emule-Konone, tālr.Nr. 67910562.

Informācijai: padomes locekļa mēnešalga līdz 2582 euro.

Informatīvais paziņojums par personas datu apstrādi (kapitālsabiedrības padomes locekļa amata kandidātu konkursa norises nodrošināšanai)