Stopiņu novada PA ''Saimnieks'' aicina darbā dārznieku

21/05/2018

DARBA APRAKSTS
1.1.  Novērtēt Aģentūras pārvaldīšanā esošo daudzstāvu dzīvojamo māju esošās teritorijas un Stopiņu novada pašvaldības administratīvās teritorijas, sniegt priekšlikumus par veicamajiem (t.sk. prioritāri veicamajiem) apzaļumošanas/labiekārtošanas darbiem.
1.2.  Veidot tehniskās skices puķu dobēm, kokaugu grupām un citiem apstādījumu elementiem.
1.3.  Veikt darbus atbilstoši darbu izpildes grafikam un piešķirtā finansējuma ietvaros, piedalīties darbu izpildē.
1.4.  Novērtēt katra objekta esošos apstādījumus (koki, krūmi, puķu dobes, puķu podi, zāliens), sagatavo grafiku esošo apstādījumu kopšanai, atjaunošanai, pārveidošanai, ierīkošanai, veic nepieciešamos darbus atbilstoši grafikam un finansējumam.
1.5.  Stādīt un kopt krūmus, dzīvžogus, košumkrūmus, ierīkot vai atjaunot zālienu, ierīkot un uzraudzīt puķu dobes, organizēt un veikt nepieciešamos darbus apstādījumu saglabāšanai/uzturēšanai mainoties sezonām.
1.6.  Organizēt un uzraudzīt no jauna ierīkoto apstādījumu kopšanu, atbilstošu uzturēšanu (laistīšanu, mēslošanu, kopšanu).
1.7.  Apzināt un aprēķināt apstādījumu ierīkošanai un/vai kopšanai nepieciešamos materiālus un to daudzumu, organizēt to sagādi, pasūtīšanu.
1.8.  Organizēt, vadīt un piedalīties stādījumu ierīkošanas un kopšanas darbos, veikt nezāļu mehānisko un ķīmisko apkarošanu, konsultēt citus iesaistītos darbiniekus.
1.9.  Plānot labiekārtošanas darbinieku darbu, kontrolēt to izpildi.
1.10.       Sadarboties ar Stopiņu novada domes ainavu arhitektu.
1.11.       Sadarbībā ar Stopiņu novada Sociālo dienestu organizēt līdzdalības pasākumu veikšanu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
1.12.       Ierādīt sociālos (arī probācijas klientam) un sabiedriskos darbus un pieņemt to izpildi.
1.13.       Piedalīties probācijas klienta darba grafika sastādīšanā, ierādīt konkrētu darbu un uzraudzīt, lai darbs tiktu veikts saskaņā ar sagatavoto grafiku.
1.14.       Kontrolēt vai probācijas klients pirms darba uzsākšanas ir iepazīstināts ar darba aizsardzības un iekšējās darba kārtības noteikumiem.
1.15.       Atbilžu sagatavošana uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem savas kompetences ietvaros.
1.16.       Veikt līdzīga satura uzdevumus, kas atzīstami par atbilstošiem saskaņā ar ieņemamā amata profesijas standartu. 

PRASĪBAS
Valsts valodas prasmes,
Profesionālā izglītība dārzkopībā un praktiskā pieredze.
Ainavu projektu, tehnisko skiču izstrādes datorprogrammu lietošana.

Darba laika veids: Normālais darba laiks

Slodzes tips: Viena vesela slodze

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi vakance dārznieks, sūtīt uz e-pasta adresi: sekretare@saimniekspa.lv