Stopiņu novada Būvvalde aicina darbā vides aizsardzības speciālistu

09/04/2021

Stopiņu novada Būvvalde aicina darbā uz vakanto vides aizsardzības speciālista amata vietu (vakance uz nenoteiktu laiku) (profesiju klasifikators – vides pārvaldības speciālists 242231) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt, ieviest un vadīt ar vides aizsardzības jautājumiem saistītos projektus pašvaldībā;
 • organizēt un/vai piedalīties vides aizsardzības projektu izstrādē;
 • sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu; sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt dokumentus un sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību pēc pieprasījuma;
 • veikt novada vides monitoringa datu bāzes izveidošanu un papildināšanu (piemēram, peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings, piesārņojošās darbības veicēju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem;
 • kontrolēt  decentralizēto kanalizācijas sistēmu, individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un krājtvertņu apsaimniekošanas nosacījumu izpildi;
 • piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādāšanā un uzraudzībā vides aizsardzības jomā; piedalīties pašvaldības Saistošo noteikumu izstrādē par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai;
 • sniegt atzinumus par ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, tai skaitā, par ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem plūdu draudu novēršanai;
 • koordinēt jautājumus par hidrobūvju ūdens līmeņu kontroli un sadarboties ar attiecīgajām institūcijām un zemes īpašniekiem;
 • izvērtēt koku ciršanas ārpus meža pieprasījumus, koku ciršanu veicot būvniecību, meža zemes atmežošana. Ārpus meža cērtamo koku apsekošana, maksājuma aprēķinu sagatavošana zaudējumu atlīdzībai cērtot kokus ārpus meža. Atmežošanas pieprasījumu sagatavošana, ja būvniecība plānota meža zemē. Lēmumu projektu sagatavošana.
 • apkopo un sagatavo statistikas informāciju par vides jautājumiem pašvaldībā;
 • izskata un sagatavo atbildes par personu sūdzībām un priekšlikumiem vides aizsardzības jomā;

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;
 • vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; 
 • ne mazāk kā 3 gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības darbā vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu, vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (angļu un krievu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
 • pieredze konfliktu risināšanā un pārmaiņu vadībā;
 • prasme vērtēt savu profesionālo darbību un tās rezultātu;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • Darba alga līdz EUR 1520 (pirms nodokļu nomaksas), pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 80% apmērā no noteiktās darba algas;
 • Interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu; 
 • Profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai pa pastu starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2021. gada 30.aprīlim plkst. 17.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums vides aizsardzības speciālista vakancei”.