Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Sniedzes” Dreiliņos

08/10/2013

Saskaņā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu, zemes gabalā „Sniedzes” Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra nr. 8096 002 0140, atļautas šādas teritorijas atļautās izmantošanas: „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzS), „Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas” (JP) un „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas mežaparkā” (DzSm).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas izmantošanas zemes gabalam, pašlaik esošās teritorijas izmantošanas „Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas” (JP) un „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas mežaparkā” (DzSm) vietā nosakot  funkcionālo zonu „Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R), kā arī pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Stopiņu novada Attīstības un plānošanas speciāliste Karīna Jansone.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju pa tālr. 67910546 vai pa e-pastu karina.jansone@stopini.lv.

Darba uzdevums. 

K.Jansone, attīstības un plānošanas speciāliste