Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde ir uzsākta

30/05/2011

AR EIROPAS SAVIENIBU_MAZITINS.pngIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ERAF_pilns_nosaukums_MAZS.jpg

 STOPINU_NOVADA_GERBONIS_jaunumiemmm.jpg

Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde ir uzsākta

 

Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes ietvaros 11.maijā un 24.maijā Ulbrokas kultūras nama zālē notika semināriprogrammas izstrādē iesaistītajiem ekspertiem un darba grupu dalībniekiem.

11.maija seminārā tika diskutēts par novada vērtībām un resursiem, uzsākta novada vīzijas formulēšana, veikts SVID analīzes novērtējums. Darbs noritēja sekojošās darba grupās:

Ekonomika un inženierinfrastruktūras un Pārvaldes darba grupā , ko vadīja ekonomiste H.Jirgena un teritorijas plānotāja I.Pivare;

Dzīves vide un Cilvēkresursu un izglītība, ko vadīja projekta  vadītāja un vides jomas speciāliste L.Urtāne un teritorijas plānotājs M.Čeburaškins.

Semināra darba kārtībā bija četri jautājumu bloki: iepriekšējā semināra SVID analīzes akceptēšana, novada un četru vides vīziju definēšana, augstāka un līdzīga līmeņa plānošanas dokumentu prioritāšu  sasaiste ar novada prioritātēm, problēmu identificēšana un analīze.

Semināru uzsākot tika prezentēta informācija par vides stāvokli (L.Urtāne), par 2003. gada Stopiņu pagasta attīstības plāna realizāciju un jaunās attīstības programmas izstrādes metodēm (I.Pivare), par novadu Rīgas plānošanas reģiona skatījumā (H.Jirgena), kā arī par sociālo jomu (Ē.Margevičus).Tika skarti arī atalgojuma, nodarbinātības un bezdarba jautājumi Stopiņu novadā salīdzinājumā ar citām pašvaldībām.

24.maija seminārā piedalījās 14 dalībnieki. Nozīmīgākā semināra daļa tika veltīta novada kopīgas vīzijas definēšanai.  Dalībnieki tika iepazīstināti ar iepriekšējā seminārā noteiktajām novada vērtībām četrās jomās: Cilvēkresursi un izglītība, Dzīves vide, Ekonomika un inženierinfrastruktūra un Pārvalde. Darbs noritēja darba grupās Ekonomika un inženierinfrastruktūras un Pārvaldes darba grupā, ko vadīja M.Čeburaškins un I.Pivare, Dzīves vide, ko vadīja L.Urtāne un Cilvēkresursu un izglītība darba grupā, ko vadīja Ē.Margevičus.

Darba grupās notika iepriekšējā semināra SVID analīzes rezultātu izvērtējums un nozīmīguma līmeņa izvērtējums.  Tika izvērtētas novada stiprās un vājās puses gan vietējā, gan reģionālā, gan valstiskā un starptautiskā līmenī.  Tika formulētas svarīgākās problēmas  dažādās jomās novadā. Darbs noritēja aktīvās pārrunās un diskusijās. Darba grupas jūnijā tiksies vēlreiz, lai vienotos par kopējām novada prioritātēm, mērķiem un risinājumiem.

Paldies visiem semināra dalībniekiem par aktīvu līdzdarbību un iniciatīvu novada attīstības plānošanā un vēlreiz aicinām visus novada iedzīvotājus uz Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes semināru jūnijā (informācija par semināra laiku un vietu tiks ievietota mājas lapā), kā arī aizpildīt iedzīvotāju aptaujas anketu novada mājas lapā www.stopini.lv.

 GALERIJA 

I.Pivare