Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apspriešanas sanāksme

18/04/2012

Šāda veida sanāksme Rīgas plānošanas reģionā ir jaunums. Līdz šim sanāksmes ar kaimiņu pašvaldību iesaisti ir norisinājušās Jaunpilī, Salaspilī un Mālpilī. Kā atzina visi klātesošie šādas sanāksmes ir noderīgas, jo tiešs kontakts un sarunas pie viena galda ir daudz vērtīgākas un produktīvākas kā cita veida saziņa.

Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam apspriešanas sanāksme sākās ar „Nagla IF” vadītājas Ineses Pivares un Stopiņu novada priekšsēdētāja vietnieces Vitas Paulānes uzrunu par Attīstības programmas izstrādi, par veiktajām aktivitātēm, lielo sabiedrības iesaisti un atbalstu attīstības programmas tapšanas procesā. Tika prezentēts nākotnes redzējums, kā arī tas, kādi „soļi būtu jāsper”, lai to sasniegtu. Kā norādīja I. Pivare - Stopiņu novada attīstība līdz šim ir bijusi veiksmīga. Tas viss pateicoties šeit notiekošajiem procesiem uzņēmējdarbībā, iestāžu darbībā, iedzīvotāju aktivitātei un uzņēmībai. Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju skaits Stopiņu novadā ik gadu pieaug. Šeit dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties izvēlas ne vien vietējie, bet arī citu pašvaldību iedzīvotāji.

Savu vērtējumu par Stopiņu novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam sniedza Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu monitoringa speciālists Rūdolfs Cimdiņš, kurš norādīja par veiksmīgi padarīto darbu, par to, ka šī Attīstības programma ir viena no labākajām, kuru viņam nācies līdz šim lasīt. Vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka Attīstības programma ir izstrādāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem, ka tajā ir norādītas ne vien vidēja termiņa prioritātes, mērķi, rīcības un uzdevumi, bet arī veiktas iestrādnes ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Attīstības programma atbilst hierarhiski augstāk esošajiem plānošanas dokumentiem, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Latvijas Nacionālā attīstības plānam 2007. – 2013.gadam, Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000. - 2020., kā arī perspektīvajai telpiskajai struktūrai (Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums 2005. – 2025.gadam). Pozitīvi tika vērtētas iedzīvotāju, NVO, nozares speciālistu, uzņēmumu iesaistes aktivitātes, sadarbība, kas izveidojusies.

Turpmākajā sanāksmes gaitā tika izvērtēta Stopiņu novada nozīme Rīgas plānošanas reģiona kontekstā, kā arī vērtētas un diskutētas sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām. Diskusijās savus viedokļus pauda Salaspils un Ropažu novada pārstāvji, kā arī pārstāve no Rīgas.

Galvenās jomas, kurās vajadzētu sadarboties ir satiksmes infrastruktūras uzlabošana, plūdu risku novēršana, kultūra un izglītība. Svarīgs uzsvars tika likts arī uz sabiedriskā transporta risinājumiem.

Kā atzina pašvaldību pārstāvji nepieciešama lielāka informācijas aprite ne tikai starp domes darbiniekiem, bet arī iedzīvotāju vidū. Šāda sadarbība turpmāk tiks veicināta, izmantojot gan interneta resursus, gan drukātos laikrakstus. Sarunu gaitā sēdes dalībnieki vienojās par iespējamību kopīgi rīkot pasākumus un nometnes gan savas, gan kaimiņu pašvaldību iedzīvotājiem.

Kā noslēguma tēma, kas tika apspriesta bija indivīdu vēlmju un prasību samērojamība ar sabiedrības kopējām interesēm. Pašvaldībai ir jāstrādā, lai nodrošinātu tai uzticētās funkcijas un jāatceras, ka svarīgi, lai ikviens būtu laimīgs dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties savā, Stopiņu, pašvaldībā.

Stopiņu novada dome vēlas izteikt lielu pateicību visiem iesaistītajiem, kuri piedalījās Stopiņu novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes procesā. Īpašs paldies izstrādātājiem „Nagla IF”, vadības grupai un darba grupu dalībniekiem.

Fotogalerija.

Vineta Krūze, Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste

Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums par Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Vides pārskatu. 

Rīgas plānošanas reģiona atzinums Stopiņu novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam un Vides pārskatam. 

Rīgas plānošanas reģiona kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību normativajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. 

esf.png  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! ES.png