• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Sabiedriskā apspriešana par plānotajām darbībām derīgo izrakteņu atradnē ''Vidus Priekuļi''

Sabiedriskā apspriešana par plānotajām darbībām derīgo izrakteņu atradnē ''Vidus Priekuļi''

01/03/2021

Stopiņu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Stopiņu novada domes 2021.gada 27.janvāra  lēmumu  (prot. Nr.102, 2.12.punkts) „Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves iecerei īpašumā “Vidus Priekuļi”  paredzēta izrakteņu ieguves  ieceres  publiskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešana notiek no 2021.gada 1. marta līdz 2021.gada 31.martam.

Atbilstoši spēkā esošajam Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašuma “Vidus Priekuļi” sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960070022 noteiktais funkcionālais zonējums ir Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) . Stopiņu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 356.punktā noteikts, ka derīgo izrakteņu ieguve veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un derīgo izrakteņu ieguve atļauta, veicot ieceres publisko apspriešanu.

Derīgo izrakteņu ieguves ieceres īpašumā “Vidus Priekuļi”  sabiedriskās apspriešanas materiāli: 

- Paredzētās darbības izvietojuma shēma

- Derīgo izrakteņu atradnes  “Vidus Priekuļi” darbības apraksts

- Derīgo izrakteņu atradnes pase

- Derīgo izrakteņu atradnes pases karte

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var nosūtīt pa pastu Stopiņu novada domei, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, vai elektroniskā vēstulē uz e-pasta adresi:  novada.dome@stopini.lv

 

Papildus informācijai, saziņai: Stopiņu novada būvvaldes Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke , tel. : 66102148, e-pasts:  janis.sluke@stopini.lv