• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Attīstība
 • /
 • Paziņojums par Stopiņu novada Tūrisma un rekreācijas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par Stopiņu novada Tūrisma un rekreācijas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

20/02/2014

1.

Dokumenta veids

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Stopiņu novada Tūrisma un rekreācijas tematiskais plānojums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiek sagatavots visai novada administratīvai teritorijai

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviens ar Stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji u.c.;

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Sagatavojot tematisko plānojumu ievērtēt Tūrisma nozares plānus un koncepcijas, tai skaitā ES līmeņa projektus, Stopiņu novada pašvaldības un citu institūciju veiktās izpētes, aptaujas un izvērtējot kaimiņu pašvaldību plānojumu risinājumus, piedāvāt novada tūrisma un rekreācijas potenciālam atbilstošus risinājumus. Veikt grafisku tūrisma un rekreācijas objektu un teritoriju detalizētu zonējumu, īpaši funkcionāli sadalot „Sauriešu karjera” teritoriju un nosakot tā apsaimniekošanas nosacījumus, tai skaitā peldbūvju izvietošanu, iekļaujot to Teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā. Piedāvāt dažāda veida (transportam – sauszemes un ūdens, gājējiem, tematikas, tūristu interešu kopām, laika ietilpības, ūdenstūrismam, atpūtai ūdens malās u.c.) potenciālos tūrisma maršrutus. Sniegt priekšlikumus autostāvvietām un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai Tūrisma un rekreācijas objektiem un teritorijām. Izvērtēt un attēlot reģionālas nozīmes objektus un teritorijas sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānojumu izstrādās 15 gadu laika posmam.

Lēmumu pieņemšana domē par:

1) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšanai - 2014. gada novembris;

2) pilnveidotās redakcijas nodošana apspriešanai - 2015. gada janvāris – februāris;

3) apstiprināšanu - 2015. gada marts – aprīlis.

7.

Dokumenti

Stopiņu novada domes 12.02.2014. sēdes protokols Nr.20, 2.1.3. p. lēmums par izstrādes uzsākšanu un darba uzdevums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 1. Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā, sanāksme notiks Ulbrokā;
 2. Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11 - 13 un 14 - 18 Attīstības un plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, 27757382,  inese.pivare@stopini.lv;
 3. Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532;

e-pasts: novada.dome@stopini.lv;

 1. materiāli būs pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīsttība
 2. Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi)

10.

Atbildīgā amatpersona un izstrādes vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības plānošanas procesā Stopiņu novada Attīstības un plānošanas speciālists.

Atbildīgā amatpersona Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.