• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Attīstība
 • /
 • Paziņojums par Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

20/02/2014

1.

Dokumenta veids

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Stopiņu novada satiksmes infrastruktūras tematiskais plānojums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiek sagatavots visai novada administratīvai teritorijai

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviens ar Stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji u.c.;

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Sagatavojot Satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu, ievērtēt augstākstāvošo institūciju plānotos pasākumus, institūciju un nozaru plānus tai skaitā ES līmeņa projektus, Stopiņu novada pašvaldības un citu institūciju veiktās izpētes (plūdu un trokšņu) un izvērtējot kaimiņu pašvaldību plānojumu risinājumus. Sagatavot ieteikumus Teritorijas plānojumam. Piedāvāt shematiskus risinājumus - trases gājēju un velosipēdistu maršrutiem, autostāvvietām (tai skaitā autobusu) un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai tūrisma un rekreācijas objektiem un teritorijām. Izvērtējot esošās ciemu ielu sarkanās līnijas, piedāvāt nepieciešamās korekcijas, ievērtējot paredzētos pretplūdu pasākumus, normatīvo aktu prasības apkalpes un operatīvā satiksmes kustības nodrošināšanai un citus ar satiksmi saistītus jautājumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānojumu izstrādās 15 gadu laika posmam.

Lēmumu pieņemšana domē par:

1) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšanai - 2014. gada novembris ;

2) pilnveidotās redakcijas nodošana apspriešanai - 2015. gada janvāris – februāris;

3) apstiprināšanu - 2015. gada marts – aprīlis.

7.

Dokumenti

Stopiņu novada domes 12.02.2014. sēdes protokols Nr.20, 2.1.2.,lēmums par izstrādes uzsākšanu un darba uzdevums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 1. Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā, sanāksme notiks Ulbrokā;
 2. Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11 - 13 un 14 - 18 Attīstības un plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, 27757382,  inese.pivare@stopini.lv;
 3. Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532;

e-pasts: novada.dome@stopini.lv;

 1. materiāli būs pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīsttība
 2. Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi)

10.

Atbildīgā amatpersona un izstrādes vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības plānošanas procesā Stopiņu novada Attīstības un plānošanas speciālists.

Atbildīgā amatpersona Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.