• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

14/11/2013

1.

Dokumenta veids

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments;

2.

Dokumenta nosaukums

Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam tiek sagatavota visai novada administratīvai teritorijai;

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviens ar Stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji u.c.;

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes galvenie uzdevums ir aktualizēt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā, noteikt vadlīnijas teritorijas plānojumam un aktualizēt kopīgās sadarbības jomas ar kaimiņu pašvaldībām;

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam paredzēts izstrādāt līdz 2014.gada maijam pirms tam, saņemot Rīgas plānošanas reģiona atzinumu;

7.

Dokumenti

 

Stopiņu novada domes 2013.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.15 izraksts.

Darba uzdevums. 

Ar spēkā esošo Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam un citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība novada vietnē tīmeklī www.stopini.lv;

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrība varēs līdzdarboties:

1.    Izstrādes laikā darba grupā (iepriekš piesakoties);

2.    Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā, kas paredzēts 2014.gada februārī.Sanāksmēs notiksCekulē, Rumbulā, Sauriešos, Ulbrokā un Upeslejās;

3.     Pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdien un ceturtdien priekšlikumus uzklausīs Attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare,

4.     Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, c.Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532, e-pasts: novada.dome@stopini.lv;

5.    Izstrādes laikā seminars 2013.gada 26.novembrī notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Līdz 2013.gada 1.decembrim var pieteikties interesenti dalībai darba grupā.

Darba grupas sanāksme notiks otrdien, 2013.gada 3.decembrī pulksten 9.30.00 - 13.00, Ulbrokas kultūras nama zālē, Institūta ielā 1a Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Sabiedrības pārstāvjiem, piesakoties darba grupai, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), nosūtot pieteikumu uz e-pastu inese.pivare@stopini.lv;

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

10.

Atbildīgā amatpersona

Attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare, iesniegt priekšlikumus vai saņemt informāciju pa tālr. 67910546, inese.pivare@stopini.lv.