• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

27/04/2013

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 13.maijā plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam 1.redakciju var iesniegt personiski vai sūtīt pa pastu Stopiņu novada domei Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā LV-2130, vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: karina.jansone@stopini.lv. Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā pie domes sekretāres darba laikā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv sadaļā Attīstība/Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam.

K.Jansone, Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste