Paziņojums par lokālplānojuma ''Lieldimdas'' 2.0 redakcijas publisko apspriešanu

12/05/2021

Stopiņu novada dome 05.05.2021. pieņēma lēmumu Nr.2.17 (sēdes protokols Nr.109) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Lieldimdas”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 24.maija līdz 29.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 14.jūnijā plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Lieldimdas 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, paredzot jauna funkcionālā zonējuma “Rūpnieciskās apbūves teritorija” apakšzonas izveidi, kas iekļauj teritorijas galvenos izmantošanas veidus: Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana (teritorijas izmantošanas veidi: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve); Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana un teritorijas papildizmantošanas veidus - publiskā apbūve un teritorijas izmantošana.

Lokālplānojuma risinājumi: Zemes vienības “Lieldimdas” teritorijā tālāk nekā 70 m no Bitenieku iela ass izveidota jauna funkcionālā apakšzona “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R7), kurā atļauta derīgo izrakteņu ieguve. Lai mazinātu potenciālo ietekmi uz blakus zemes vienībām, lokālplānojuma teritorijā tuvāk nekā 70 m no Bitenieku iela ass saglabātas spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas “Lauksaimniecības teritorija” un “Mežu teritorija”, kurās derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 2.0 redakciju iespējams iepazīties:
1) izdrukas veidā Stopiņu novada pašvaldības telpās 5.kab, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00 -13.00 un 14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851
2)elektroniskā veidā Stopiņu novada pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā https://stopini.lv/lv/jaunumi/attistiba 
3) elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19966

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2021.gada 29. jūnijam:
1) nosūtot pa pastu Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu novada.dome@stopini.lv
3) vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē  “Iesniegt priekšlikumu”

Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:
1) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju:  Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciālisti Lindu Čakši, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv 
2) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Tāli Skuju pa tālruni 29792097 vai e-pastu talis@rp.lv