• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ulbrokas Kļavas'' teritorijā Stopiņu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ulbrokas Kļavas'' teritorijā Stopiņu novadā

19/09/2019

Stopiņu novada dome 04.09.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 59 , p. 2.3. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ulbrokas Kļavas", Stopiņu nov. teritorijā”.

Lokālplānojuma teritorija īpašums “Ulbrokas Kļavas” (kadastra nr.80960031406, zemes vienība ar kadastra apz.80960031300).

Lokālplānojuma ierosinātājs: Īpašuma “Ulbrokas Kļavas” īpašnieks SIA “Tirdzniecības centrs Ulbroka”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis:  Grozīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no zonējuma "Dabas un apstādījumu teritorijas (DA)" uz zonējumu "Publiskās apbūves teritorija (P)" un piekļuves noteikšana zemesgabalam. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv). 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 5.novembrim. 

Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv