• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai ''Mazgravas'' teritorijā, Līčos

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai ''Mazgravas'' teritorijā, Līčos

10/07/2018

Stopiņu novada dome 27.06.2018., sēdē pieņēma lēmumu “Par   lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā  īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijā” (protokols Nr. 28, p.2.6).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - grozīt un precizēt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, ielu sarkanās līnijas, būvlaides un apbūves tehniskos parametrus, un pamatot apbūves realizācijai un funkcionēšanai nepieciešamo zemes vienību sadali.  Paredzēt funkcionālo zonu “Publiskās apbūves teritorija” (P) lokālplānojuma teritorijas dienvidrietumu daļai pie esošā ielu krustojuma, kā arī precizēt “Mazstāvu apbūves teritorijas” (DzM) un “Dabas un apstādījumu teritorijas” (DA) savstarpējās robežas un platības, pamatot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja - Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 20.augustam.