• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašumā Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašumā Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu novadā

10/05/2021

Stopiņu novada dome 05.05.2021. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.109 2.9.punkts “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu novadā”. 

Lokālplānojuma teritorija - nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, kadastra numurs 80960011131, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960010098, Līčos, Stopiņu novadā, patība 1.7 ha.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - grozīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un no Mežu teritorijas (M) uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs - nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8 īpašnieks. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 11.06.2021. 

Sekot līdzi Lokālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20445