• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'' teritorijā, Ulbroka

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'' teritorijā, Ulbroka

12/10/2018

Stopiņu novada dome 2018. gada 19. septembra sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 35, p.2.5. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā.”
 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis-mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto funkcionālo zonējumu daļā no zemes vienības no “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)” uz funkcionālo zonējumu, kas paredz teritorijas izmantošanas veidam “Rūpnieciskās apbūves teritorija ” (R),   papildus izmantošanas veida noteikšanu: Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (kods 13005) ar tā  aprakstu ”Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu (izņemot tādu, kas satur bīstamas vielas) reģenerācijas vietu, kas nerada būtisku ietekmi uz vidi , apbūve”, veidojot jaunu  funkcionālos apakšzonu– “Rūpnieciskās  apbūves teritorija “ (R3) .

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 5.novembrim.