• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Silvas'', Ulbrokā, teritorijā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Silvas'', Ulbrokā, teritorijā

24/04/2019

Stopiņu novada dome 10.04.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 48, p. 2.14. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Silvas”, Ulbroka, Stopiņu nov.  teritorijā “

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) uz zonējumu savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un piekļuves noteikšana plānotajiem zemesgabaliem. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv). 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 10.jūnijam

Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv