• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumā ''Lieldimdas'', Rumbulā, Stopiņu novada teritorijā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumā ''Lieldimdas'', Rumbulā, Stopiņu novada teritorijā

15/04/2019

Stopiņu novada dome 13.03.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 46, p. 2.8. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Lieldimdas”, Rumbula,  Stopiņu nov., teritorijā. “

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, paredzot jaunas  funkcionālā zonējuma “Rūpnieciskās apbūves teritorija” apakšzonas izveidi, kas iekļauj: teritorijas galvenos izmantošanas veidus:  Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana (teritorijas izmantošanas veidi:   vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve) ; Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana ;  teritorijas  papildizmantošanas veidu- publiskā  apbūve un teritorijas izmantošana .

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 10.maijam