• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22, Ulbrokā, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22, Ulbrokā, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

20/01/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 11. janvāra sēdē (protokols Nr. 90) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma  projekta nekustamajiem  īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960031368, zemes vienības kadastra apz. 80960031366) un Radiostacijas iela 22 (īpašuma kadastra nr.80960030073 zemes vienības kadastra apz. 80960031365), Ulbrokā, Stopiņu novadā publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem”.

Detālplānojuma publiskās apspriešana no 2017. gada 24. janvāra līdz 2017. gada 20. februārim.  
Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks  2017. gada  10. februārī  plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Publiskās apspriešanas laikā  saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. gada 21. februārī plkst. 15:00 Stopiņu novada domē, 2.stāvā 5. kab., Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv , izdrukas veidā var iepazīties Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv .
Detālplānojuma izstrādātājs “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”, projekta vadītājs  un izstrādātājs arhitekts Edgars Bērziņš.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

Detālplānojuma informācija:

Stopiņu novada domes lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai.
Detālplānojums -  paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, īstenošanas kārtība.
Zemes vienību atļautā izmantošana.
Apgrūtinātās teritorijas un objekti.
Plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju shēma.
Teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas shēma.
Zemes ierīcības darbu plāns.