• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, un tirdzniecības centra būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, un tirdzniecības centra būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

04/02/2019

Stopiņu novada dome 30.01.2019. sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.43) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam  īpašumam Smaidu iela 18,  Dreiliņi, Stopiņu nov.  un tirdzniecības centra  būvniecības ieceres   nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta un tirdzniecības centra  būvniecības ieceres  publiskā apspriešana  notiks  no 2019.gada 7.februāra   līdz 2019.gada 10.martam. Ar detālplānojuma projekta materiāliem un būvniecības ieceri var iepazīties sākot ar 07.02.2019 tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv un www.stopini.lv  (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā 5.kab., informatīvie materiāli izvietoti domes ēkas vestibilā un Stopiņu novada būvvaldes vestibilā  (Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov.) 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2019.gada 26. februārī  plkst.17.30.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 10.03.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “UPB projekti”, Lāsma Lediņa , e-pasts: lasma.ledina@upb.lv

Detālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Esošās situācijas un apgrūtinājumu plāns
Teritorijas plānotā izmantošana
Savietoto inženiertīklu plāns
Transporta infrastruktūras shēma
Ielu šķērsprofili
Zemes ierīcības projekts
Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ieceres  izstrādātājs: SIA Arhitektu kompānija “Ivara Šļivkas birojs”. Būvniecības ieceres materiāli.