• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

26/04/2021

Stopiņu novada dome 02.12.2020., sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.97 (2.3.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielskultes”, Dreiliņi, Stopiņu novads, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojums pilnveidotās redakcijas projekts paredz nekustamā īpašuma “Lielskultes”, kadastra Nr. 80960020520 zemes vienības  ar kadastra apz. 80960020520 sadali, veidojot  10 apbūvei paredzētas zemes vienības, zemes vienību jaunas ielas izveidei (Lielskultes ielu), un zemes vienību inženiertīklu izvietošanai (gar valsts autoceļu).   Piekļuve zemes vienībām plānota pa jaunizveidototu ielu (Lielskultes ielu), veidojot pieslēgumu  valsts autoceļam  V32 “Dreiliņi- Acones stacija” (Betona iela). 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 18.01.2021. līdz 09.05.2021. 

Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv , izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00 Stopiņu novada domes 5.kab., pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. Pie detālplānojuma teritorijas dabā ir izvietota informatīva planšete.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: tiešsaistes videokonferencē 29.04.2021. plkst.17.00,  saite uz sanāksmi https://ej.uz/Lielskultes 

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 09.05.2021. valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai epastā ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju. 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, e-pasts info.geodezija@inbox.lv, tālr. 29275154.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja:  Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.