• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

01/07/2020

Stopiņu novada dome 17.06.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.83 (2.7.p.) par detālplānojuma īpašumam “Lielskultes”, Dreiliņi, Stopiņu nov. nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai .

Detālplānojuma risinājumi paredz īpašuma “Lielskultes” ar kadastra numuru 80960020520 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960020520 sadali, veidojot 11 apbūvei paredzētas zemes vienības, zemes vienību jaunas ielas izveidei,  zemes vienību ūdensapgādes objektam (dziļurbuma ierīkošanai), zemes vienību inženiertīklu izvietošanai (gar valsts autoceļu). Piekļuve zemes vienībām plānota pa jaunizveidototu ielu, veidojot pieslēgumu valsts autoceļam V32 “Dreiliņi- Acones stacija” (Betona iela). 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 09.07.2020 līdz 06.08.2020.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 09.07.2020 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00; 14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00; 14.00-18.00 Stopiņu novada domes 5.kab., pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) 20.07.2020. plkst.17.30. 

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv līdz 06.08.2020.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju. 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, e-pasts info.geodezija@inbox.lv, tālr. 29275154.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja:  Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.