• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 33, Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 33, Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

26/04/2021

Stopiņu novada dome 28.10.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.95 (2.11.p.) “Par detālplānojuma īpašumam Garā iela 33, Dreiliņi, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”, ar kuru nodod detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

Detālplānojuma risinājumi paredz īpašuma Garā iela 33, Dreiliņi, ar kadastra numuru 80960021394 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960021392 sadali, paredzot 10 savrupmāju apbūvei paredzētās zemes vienības, 1 jaunveidojamai Paleju ielai un 2 esošo ielu sarkanajās līnijās (Garā iela un Skuju iela).  Piekļuve zemes vienībām plānota pa jaunizveidototu ielu (Paleju ielu), veidojot pieslēgumu pie Skuju ielas. 

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 16.11.2020. līdz 09.05.2021.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv , izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laikā  pirmdienās 11.00-13.00; 14.00-19.00 un ceturtdienās 9.00-13.00; 14.00-18.00 Stopiņu novada domes 5.kabinetā, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: tiešsaistes videokonferencē 28.04.2021. plkst.17.00, saite uz sanāksmi https://ej.uz/Gara-33

Priekšlikumus rakstiskā veidā var iesniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv līdz 09.05.2021.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai epastā ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju. 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, e-pasts info.geodezija@inbox.lv, tālr. 29275154.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja:  Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.