• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbula, Stopiņu novads publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbula, Stopiņu novads publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

01/03/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 22. februāra domes sēdē (protokols Nr. 93) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta  īpašumam “Jaundravnieki” (kadastra apz.80960070044) nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2017. gada 1. marta  līdz 2017. gada 21. martam.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties sākot  ar 01.03.2017. tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un šajā paziņojumā, izdrukas veidā  - Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula , Stopiņu nov.)  2017. gada 14. martā plkst.18.00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs arhitekts Mihails Čeburaškins t. 29430170, epasts mchebur@gmail.com

Detālplānojuma materiāli:

Lēmums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vispārīgie rādītāji 

Esošā situācijas plāns

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Sarkano līniju plāns

Teritorijas inženierkomunikāciju plāns

Teritorijas aizsargjoslu un apgrūtinājumu plāns

Adresācijas priekšlikums