• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Treieri” Rumbulā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Treieri” Rumbulā

24/03/2014

Konstatēts, ka nekustamam īpašumam „TREIERI” saskaņā ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas izdoti ar 2009. gada 16.decembra domes sēdes lēmumu (protokola Nr.16,p.6, 2.p.) „Grafiskās daļas” kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”( kartes M1:10000) noteikti divi funkcionālie zonējumi:

 „Ražošanas, komunālās saimniecības un noliktavu teritorijas” (RR), ar jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība 0,5 ha un  „Publiskās zaļās teritorijas” – „Dabas teritoriju” (D) apakšzonējums „Publiskās zaļās teritorijas” noteiktas kā zaļā buferzona dzīvojamo apbūves aizsardzībai no nelabvēlīgām ietekmēm no „Ražošanas, komunālās saimniecības un noliktavu teritorijas”

Detālplānojuma izstrādes mērķis: pamatot zemes gabala „TREIERI” Rumbulā, Stopiņu novadā, Zemes gabalu 3,87 ha platībā sadalīšanai domājamās daļās atsevišķās zemes vienībās – nekustamos īpašumos. Paredzēts izbūvēt mašīnu detaļu noliktavu un transporta garāžas, kā arī noliktavas ar biroja ēku, piebraucamo ceļu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Stopiņu novada domes Būvvaldes vadītājs Andris Rībenis.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt, Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2130, vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju vai pa e-pastu būvvalde@stopini.lv.

Treieri, shema 24032014.png.jpg
Treieri, apzimejums v 24032014.jpgTreieri, apzimejums z 24032014.jpg

Izkopējums no Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas izdoti ar 2009. gada 16.decembra domes sēdes lēmumu (protokola Nr.16,p.6, 2.p). Grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” karte M1:10000.