• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ''Dzirnezers'' un ''Ķipi'', Līčos, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ''Dzirnezers'' un ''Ķipi'', Līčos, Stopiņu novadā

08/05/2021

Stopiņu novada dome 05.05.2021. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.109 2.8.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Dzirnezers” un “Ķipi”, Līčos, Stopiņu novadā”. 

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Dzirnezers”, kadastra numurs 80960050091, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960010100, daļa 2.87 ha platībā un  nekustamā īpašuma “Ķipi”, kadastra numurs 80960010058, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960010058, 1.6 ha platībā.  Kopējā detālplānojuma teritorija ir 4.47 ha. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: nekustamo īpašumu “Dzirnezers” un “Ķipi” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 11.06.2021. 

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20429