• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam -AKMEŅKALNI Sauriešos, Stopiņu novadā un Dzidriņās, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam -AKMEŅKALNI Sauriešos, Stopiņu novadā un Dzidriņās, Stopiņu novadā

01/04/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 9.marta  sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.70., punkts 2.1.3  “Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajam  īpašumam “AKMEŅKALNI” (īpašuma kadastra nr. 80960080005)  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960080005 Sauriešos, Stopiņu novadā  un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960040003 Dzidriņās, Stopiņu novadā” .
Detālplānojuma izstrādes mērķis pamatot apbūvi īpašumā  - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80960080005 plānots sadalīt 42 zemes vienībās,  no tām 39 zemes vienības paredzētas apbūvei, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80960040003 plānots sadalīt 11 zemes vienībās, no tām 9 zemes vienības paredzētas apbūvei.
Stopiņu novada teritorijas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040003 noteiktā atļautā izmantošana atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam ir „Savrupmāju dzīvojamās  apbūves teritorija” (DzS); “Mežu teritorija”(DM); zemes vienība atrodas ciema teritorijā – Dzidriņās.;  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960080005    noteiktā atļautā izmantošana atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam ir „Savrupmāju dzīvojamās  apbūves teritorija mežaparkā ” (DzSm); zemes vienība atrodas ciema teritorijā – Sauriešos.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji īpašuma “Akmeņkalni” īpašnieki  .
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz  Stopiņu  novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 , e-pasts novada.dome@stopini.lv).

L.Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste