• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Priedkalnu iela 17A, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Priedkalnu iela 17A, Dreiliņi, Stopiņu novads

31/03/2021

Stopiņu novada dome 24.03.2021. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.106 2.2.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Priedkalnu iela 17A, Dreiliņi, Stopiņu novads”. 

Detālplānojuma teritorija: nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80960021350, sastāvā esošā zemes vienība Priedkalnu iela 17A, Dreiliņi, Stopiņu novads, ar kadastra apzīmējumu 80960021350, platība 0.5 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: nekustamā īpašuma Priedkalnu iela 17A īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 21.05.2021. 

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20022