• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads

11/12/2020

Stopiņu novada dome 02.12.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.97 2.7.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads”. 

Detālplānojuma teritorija: nekustamā īpašuma Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads, kadastra numurs 80960021573, sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960021391, platība 3.9879 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji: nekustamā īpašuma Garā iela 31 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2021.gada 2.februārim. 

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai  var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19117