• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Draiskuļi'', Līči, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Draiskuļi'', Līči, Stopiņu novads

08/10/2020

Stopiņu novada dome 30.09.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.93 2.3.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Draiskuļi”, Līči, Stopiņu novads”. 

Detālplānojuma teritorija: nekustamā īpašuma “Draiskuļi”, Līči, Stopiņu novads (kadastra numurs 80960010466) sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960010466, platība – 1.1752 ha. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji: nekustamā īpašuma “Draiskuļi” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 30.novembrim.