Paziņojums par detālplānojuma īpašumam ''Mālkalni'' atcelšanu daļā

30/07/2020

Stopiņu novada dome 22.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.87 4.4.punkts “Par detālplānojuma īpašumam Plēsuma iela 7, Stopiņu nov.”, ar kuru atcelti Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošie noteikumi Nr.44/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Mālkalni” (kadastra Nr.80960040020), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, daļā - īpašuma “Mālkalni”, Dzidriņas, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā.

22.07.2020. izdoti saistošie noteikumi Nr.19/20 “Par Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošo noteikumu Nr.44/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Mālkalni” (kadastra Nr.80960040020), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu daļā - īpašuma “Mālkalni” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā”.

Ar detālplānojumu “Mālkalni” un saistošajiem noteikumiem Nr.19/20 var iepazīties Stopiņu novada domes mājas lapā www.stopini.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

 

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada dome