Paziņojums par detālplānojuma īpašumam ''Januki'', Dreiliņos apstiprināšanu

25/06/2018

Stopiņu novada dome 2018.gada 13.jūnija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.27) “Par   detālplānojuma   nekustamajam  īpašumam “Januki”, Dreiliņi, Stopiņu novads  (īpašuma kadastra nr.80960020013, zemes vienības kadastra apz. 80960020013) apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Stopiņu novada domē (5.kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā (Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A) viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu.

Linda Čakše
Attīstības un plānošanas speciāliste