Paziņojums par detālplānojuma īpašumam GREBZDES apstiprināšanu

05/02/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 27.janvāra sēdē, protokols Nr.67 pieņēma lēmumu punkts 2.1.1. par  “Detālplānojuma īpašumam  „Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads  (kadastra nr. 8096  009  0039) apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties ari Stopiņu novada domē.

Pielikumi:
1) Paskaidrojuma raksts
2) Apbūves noteikumi
3) Teritorijas pašreizējā izmantošana
4) Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
5) Plānotā piebraucamā ceļa šķērsprofils
6) Lēmums par apstiprināšanu

L.Čakše, attīstības plānošanas speciāliste